1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.    Асоціація ріелторів м. Одеси і Одеської області, у подальшому Асоціація, самостійна громадська організація, яка створена з метою об’єднання громадян, що займаються здійсненням операцій з нерухомим майном, риелторською діяльністю, для представництва та захисту соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, а також для підтримки розвитку рієлторської діяльності в Україні.

       Асоціація відкрита для усіх осіб, що визнають її мету й принципи діяльності.

1.2.     Діяльність Асоціації поширюється на м. Одесу та Одеську область.

1.3.     Під терміном "Ріелтор" у даному Статуті розуміється фахівець з нерухомості, діяльність якого пов'язана із здійсненням не заборонених законодавством операцій з нерухомим майном (у подальшому - нерухомість), розвитком фонду нерухомого майна, або особа, діяльність якої спрямована на формування і розвиток ринку нерухомості.

1.4.    Асоціація діє у відповідності до Конституції і законів України, загальноприйнятих норм і принципів міжнародного права та даного Статуту.

1.5.  З метою об'єднання і консолідації ріелторського руху країни, в інтересах своїх членів та їх волевиявлення, Асоціація може за умов рівноправного партнерства вступати до громадських об'єднань (Федерацій, Асоціацій), зберігаючи при цьому організаційну та фінансову  самостійність, визначає свої мету і завдання, за здійснення яких несе відповідальність виключно перед членами Асоціації.

1.6. Асоціація встановлює і розвиває зв'язки і співробітництво із спорідненими організаціями інших країн, бере участь у міжнародному рієлторському русі у відповідності з чинним законодавством.

1.7.     Асоціація будує свої взаємовідносини з органами державної влади, господарського управління, політичними партіями та громадськими об'єднаннями на основі рівноправного партнерства і ділового співробітництва.

1.8.  Асоціація захищає права та інтереси кожного члена Асоціації.

1.9.  Діяльність Асоціації будується на основі:

- добровільності участі в діяльності Асоціації;

-  широкої демократії, гласності, критики та самокритики, принципів рівноправної взаємодії та співробітництва;

-  поважання думки меншини, її прав на роз'яснення і захист своїх позицій. Свободи дискусій на стадії обговорення питань і єдності дій після прийняття рішень, обов'язковості їх виконання;

- обов'язкового виконання рішень виборних і виконавчих органів Асоціації.

1.10.  Асоціація може мати знак і символіку, яка реєструється у встановленому законом порядку.

 

 

1.11.  Асоціація самостійно або спільно з іншими організаціями може створювати друковані органи (журнали, газети, бюлетені тощо) активно використовувати інші засоби масової інформації, запроваджувати Почесні грамоти, Дипломи та інші заохочення для нагородження організацій, активу і членів організовувати конкурси з питань ріелторської роботи.

1.12. Асоціація через свої статутні органи об'єднує і координує діяльність своїх членів, представляє і захищає права та інтереси членів Асоціації в органах державної і судової влади, місцевого і господарського управління, у правоохоронних органах, у політичних і громадських організаціях, домагається реалізації прав членів Асоціації на працю і заробітну платню, соціальне страхування. Спільно з органами державного і господарського управління, громадськими та іншими зацікавленими організаціями приймає участь в розробці і виконанні соціально-економічних програм для захисту трудящих від безробіття, організації відпочинку і оздоровлення трудящих і членів їх родин надає безкоштовну методичну, консультативну, юридичну і безповоротну матеріальну допомогу членам Асоціації.

1.13. Асоціація створює правові основи для ефективної діяльності усіх своїх структурних підрозділів, здійснює правовий захист членів Асоціації у випадках протиправних дій з боку державних, господарських та інших органів.

1.14. Асоціація відповідно до чинного законодавства України бере участь у виборах депутатів органів місцевого самоврядування.

1.15.  Місцезнаходження Асоціації: м. Одеса, вул. Базарна, 61, каб.15

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1.Метою Асоціації є захист прав та інтересів її членів, сприяння створенню економічних, правових механізмів ринку нерухомості, сприяння розвитку ринку.

Асоціація покликана захищати права і законні інтереси членів Асоціації, що працюють на ринку нерухомості, вона створює професійні інститути, які сприяють формуванню професії рієлтора - фахівця на ринку нерухомості.

 

2.2.    Завданнями Асоціації є:

2.2.1. Об'єднання громадян, що займаються здійсненням операцій з нерухомим майном, риелторьскою діяльністю, через членство в Асоціації ріелторів м.Одеси і Одеської області на підставі спільних інтересів і забезпечення на цій основі режиму найбільшого сприяння для суб'єктів ринку нерухомості.

2.2.2. Залучення до спільної діяльності державних, громадських, і комерційних, профспілкових організацій, діяльність яких спрямована на комплексне розв'язання завдань удосконалення форм і методів роботи на ринку нерухомості.

2.2.3. Координація і проведення дослідження ринку нерухомості, збору і обробки статистичної та аналітичної інформації.

2.2.4. Створення інформаційно-пошукових систем у галузі операцій з нерухомістю і банку даних про ринок нерухомості.

2.2.5. Сприяння оперативному обміну інформацією між членами Асоціації, учасниками її проектів і програм, та іншими зацікавленими структурами.

2.2.6. Інтегрування інформаційної бази Асоціації у міжгалузеву міжнародну інформаційну мережу.

2.2.7. Сприяння організації і координації досліджень у галузі операцій з нерухомістю й оцінки, проектування, будівництва, інвестиційної, торгової та податкової політики іпотечного кредитування, страхування, приватизації, біржової діяльності та в інших галузях, які становлять інтерес для членів Асоціації.

2.2.8. Сприяння (інтелектуальне, фінансове) створенню, діяльності і розвитку виробничих, комерційних підприємств, які працюють у галузі торгівлі нерухомістю та іпотечного кредитування.

2.2.9.Координація і проведення робіт по створенню і поширенню нових технологій у галузі операцій з нерухомістю (включаючи нормативне і програмне забезпечення), а також адаптації до конкретних умов експлуатації.

2.2.10. Сприяння створенню оптимальної системи документів, правил і процедур взаєморозрахунків між риелторами та їхніми клієнтами при проведенні операції з нерухомістю.

2.2.11.Сприяння забезпеченню підвищення професіоналізації на ринку нерухомості. Сприяння професійній підготовці членів Асоціації та її партнерів.

2.2.12. Розробка нових методів і засобів обліку, реєстрації і статистики у галузі операцій з нерухомістю.

2.2.13.Надання допомоги членам Асоціації, а також їхнім партнерам у вирішенні правових проблем, вивченні і впровадженні досвіду міжнародної юридичної практики.

2.2.14. Сприяння розв'язанню спірних питань у взаємовідношеннях між членами Асоціації, а також між членами Асоціації та їхніми партнерами.

2.2.15.Виявлення і розголошення фактів недобросовісної конкуренції, розкриття комерційної таємниці та інших зловживань, порушення риелторами-членами Асоціації етичних норм ділових взаємовідносин.

 

2.3. Для досягнення мети і здійснення статутних завдань Асоціація у порядку, встановленому чинним законодавством, має право:

2.3.1.Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.

2.3.2.Мати власне майно і самостійний баланс.

2.3.3.Представляти і захищати власні інтереси та інтереси своїх членів у суді, державних та громадський органах, організаціях, установах і підприємствах (а також їх об'єднаннях) усіх видів і форм власності, а також у взаємовідношеннях з фізичними особами.

2.3.4.Створювати підприємства, установи і організації з правами юридичної особи.

2.3.5.Засновувати або вступати у спілки об’єднань громадян, створювати блоки і коаліції, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими об'єднаннями громадян, а також ставати їхніми членами.

2.3.6. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

2.3.7. Вносити пропозиції до органів влади і управління.

2.3.8.Клопотати про представлення своїх членів, робітників Асоціації, осіб, що співпрацюють з Асоціацією, та мають великі успіхи у розвитку ринку нерухомості, громадській та науковій діяльності, на нагородження орденами, медалями України, різними міжнародними відзнаками.

2.3.9.Сприяти представленню осіб, що мають значні практичні й наукові досягнення у розвитку ринку нерухомості, економіки, навчанні кадрів, на різні вітчизняні й міжнародні премії.

2.3.10. Засновувати спеціальні премії та стипендії для своїх членів.

2.3.11.Висувати своїх представників у органи місцевого самоврядування.

2.3.12. Вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій як колективний член, створювати міжнародні спілки об'єднань громадян, які об’єднують громадські організації в порядку передбаченим чинним законодавством, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки. Укладати відповідні угоди. А також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

2.3.13. Поширювати інформацію про свою діяльність і пропагувати свої ідеї і мету.

2.3.14. Засновувати засоби масової інформації.

2.3.15. Сприяти створенню науково-практичної бази підготовки рієлторів.

2.3.16. Залучати закордонних і вітчизняних фахівців з метою надання методичної, консультативної та практичної допомоги членам Асоціації.

2.3.17. Організовувати проведення конгресів, онференцій, кіл, курсів, семінарів, лекторіїв тощо для членів Асоціації.

2.3.18. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

 

 

 

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

3.1. Членом Асоціації може бути кожний, хто досяг 18 років, визнає Статут Асоціації, підтримує мету та завдання Асоціації, та сплачує членські внески.

Членство в Асоціації може бути індивідуальним, колективним і почесним.

3.1.1. Індивідуальними членами можуть бути громадяни, які самостійно займаються операціями з нерухомістю, а також громадяни, які тим або іншим чином пов'язані з даним видом діяльності.

3.1.2. Колективними членами Асоціації можуть бути громадські організації, колективи підприємств, агентств, установ і організацій усіх форм власності які мають в своєму складі не менше двох членів Асоціації, у першу чергу в обов’язковому порядку засновника або директора підприємства, установи, організації, що представляє трудовий колектив даного колективного члена.

3.1.    3. Почесними членами Асоціації можуть бути фізичні особи, громадські організації, колективи підприємств і установ усіх форм власності, які зробили особливо значний внесок у формування ринку нерухомості, розвиток Асоціації та виконання її мети. Статус Почесного члена та порядок прийняття до Почесних членів визначається в Положенні про членство.

3.2.Членство в Асоціації є добровільним, і усі члени Асоціації мають рівні права.

3.3. Прийняття і виключення із членів Асоціації здійснюється рішенням Ради Асоціації в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви фізичної особи або рішення трудового колективу чи відповідного статутного органу громадської організації не пізніше місяця після подання заяви. Членство в Асоціації визнається від дня прийняття рішення про прийом до членів Асоціації.

Прийнятому до членів Асоціації видається посвідчення члена Асоціації, на нього заводиться облікова картка, яка зберігається за місцем прийняття на облік. Форма посвідчення визначається Положенням про членство.

3.3.    Член Асоціації має право:

- на сприяння з боку Асоціації в наданні безоплатної юридичної допомоги для судового захисту своїх законних трудових, професійних, соціально-економічних прав;

- брати участь у з'їздах, засіданнях виборних органів, дискусіях, вносити пропозиції і відстоювати свої погляди на питання, які розглядаються, брати участь у виробленні рішень;

- висувати власну кандидатуру, обирати і бути обраним до виборних органів та делегатом на З’їзд;

- на безвідплатну матеріальну допомогу і заохочення з коштів Асоціації за активну роботу в Асоціації;

- на користування майном Асоціації;

- на користування соціальними цільовими фондами Асоціації;

- одержувати безплатну консультативну допомогу з боку Асоціації, а також користуватися іншими пільгами, передбаченими рішеннями Асоціації;

- брати участь з використанням своїх матеріальних, виробничих, фінансових, організаційних та інших можливостей у здійсненні конкретних проектів і програм, що розробляються Асоціацією і знаходяться у сфері її інтересів;

- вимагати своєї присутності на з’їздах або засіданнях будь-якого органу Асоціації при розгляданні його особової справи;

- на використання знаків та символіки Асоціації, при здійсненні реклами своєї діяльності, відповідно до виду членства;

- на використання єдиної бази даних;

- вийти з Асоціації за особистою заявою.

3.4. Член Асоціації зобов'язаний:

- дотримуватись Статуту Асоціації;

- дотримуватись Кодексу етики членів Асоціації;

- брати участь у діяльності своєї організації, проявляти солідарність, надавати підтримку товаришам, права яких порушуються;

- виконувати обов'язки, передбачені договорами і угодами Асоціації;

- сприяти Асоціації у досягненні її мети і вирішенні завдань, що стоять перед нею;

- виконувати рішення статутних органів Асоціації;

- щомісяця в установленому порядку сплачувати членські внески.

3.5. За невиконання статутних вимог і Кодексу етики до члена Асоціації можуть бути застосовані міри громадського впливу, навіть до виключення його із членів Асоціації.

                       Рішення про накладення стягнення або виключення з членів Асоціації приймається Радою і вважається прийнятим, якщо при наявності кворуму за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах членів Ради.

Це питання вирішується в присутності члена Асоціації, а у випадку відмови бути присутнім на зборах без поважних причин, рішення може бути прийняте і за його відсутністю.

Виключений з Асоціації може бути знову прийнятим до членів Асоціації на загальних підставах за рішенням Ради.

3.6. Вибулий чи виключений член Асоціації не має прав користуватися спільним майном, знаками та символікою Асоціації, посвідченням члена Асоціації, а також єдиною базою даних Асоціації. Виплачені членські внески не повертаються.

3.7. Члени Асоціації не відповідають по зобов'язаннях Асоціації, а Асоціація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів.

 

         Окремі питання членства в Асоціації визначаються в Положенні про членство, яке приймається Радою Асоціації.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Вищим органом управління Асоціації є з'їзд, який скликається один раз на два роки.

4.2. На з'їзді обирається Рада Асоціації і Президент Асоціації.

4.3. За рішенням Ради можуть створюватися комітети, комісії і робочі групи для вирішення завдань, що стоять перед Асоціацією.

 

                                                    5. З'ЇЗД АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вищим органом управління Асоціації є з'їзд, який скликається один раз на два роки.

5.2. З'їзд скликається:

- за рішенням Ради Асоціації;

- за рішенням Ревізійної комісії;

- на вимогу не менше 10% членів Асоціації.

Рішення про його скликання і порядок денний оголошуються не пізніше, ніж за один місяць до з'їзду.

5.3.       З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин делегатів.

5.4.      Норми представництва і порядок обрання делегатів на з’їзд визначає Рада Асоціації.

5.5.      З'їзд Асоціації:

- заслуховує і затверджує звіти про діяльність Ради Асоціації і Ревізійної комісії Асоціації;

- визначає стратегію і чергові завдання діяльності Асоціацій, та основні напрямки діяльності та порядок використання майна;

- затверджує Статут Асоціації, вносить зміни та доповнення до нього, приймає Положення про Ревізійну комісію, доповнює його і вносить до нього зміни;

- затверджує Кодекс етики членів Асоціації;

- обирає Раду Асоціації, Ревізійну комісію, Мандатну комісію, підтверджує повноваження членів Ради Асоціації та визначає її кількісний склад;

- обирає Президента Асоціації, Голову Ревізійної комісії, Голову Мандатної комісії;

- розглядає інші питання, у тому числі внесені підприємствами, установами, організаціями, створеними Асоціацією, та делегатами з'їзду;

- приймає рішення про ліквідацію і реорганізацію Асоціації.

5.6. Рішення з'їзду вважаються прийнятими, якщо при наявності кворуму за них проголосувало більше половини делегатів, що беруть участь у голосуванні.

     Рішення про внесення змін та доповнень до статуту Асоціації, відчуження майна Асоціації на суму, що становить п”ятьдесят і більше відсотків від загальної суми, ліквідацію Асоціації приймаються більшістю не менше ніж 3/4 голосів делегатів з’їзду.

     Делегати з'їзду голосують незалежно від виду членства в Асоціації, з розрахунку 1 делегат  - 1 голос.

6. РАДА АСОЦІАЦІЇ

 

6.1. В період між З'їздами керівним органом Асоціації є Рада Асоціації.

6.2. Рада Асоціації обирається З'їздом Асоціації на два роки. До складу Ради входить Президент Асоціації, який очолює Раду та члени Ради.

6.3. Засідання Ради проводяться по необхідності, але не рідше двох разів на рік. Вони вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин членів Ради Асоціації.

6.4. Рішення Ради Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У випадку рівності голосів голос Президента Асоціації є вирішальним.

6.5. Кожний член Ради Асоціації свій голос може передати іншому членові Ради, у зв'язку з чим оформлює відповідне доручення, підтверджене Президентом Асоціації.

6.6. Рішення Ради Асоціації можуть прийматися методом опитування, для чого оформлюється протокол опитування, підписаний членами Ради. Рішення, прийняте таким чином, повинно бути підписане не менш як 2/3 членів Ради.

6.7. Рада Асоціації:

- розробляє й втілює стратегію діяльності Асоціації, розробляє основні напрямки її діяльності, які подає на затвердження З’їзду Асоціації;

- виступає ініціатором і підтримує створення та реалізацію проектів і програм Асоціації;

- визначає норми представництва і порядок обрання делегатів на З’їзд Асоціації;

- організує практичне виконання рішень з'їзду Асоціації;

- координує діяльність підприємств, установ і організацій, створених Асоціацією, захищає права і представляє інтереси членів Асоціації в органах виконавчої, судової влади, в правоохоронних органах, в органах господарського управління, громадських організаціях;

-  добивається реалізації пропозицій і вимог з питань професійної організації праці у законодавчих і нормативних актах, програмах економічного і соціального розвитку, розроблюваних Урядом і Верховною Радою України;

- бере участь у вирішенні колективних та індивідуальних професійних суперечок (конфліктів) членів Асоціації;

- подає практичну і методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям, створеним Асоціацією, у виконанні статутних вимог, інформує їх про свою діяльність;

-  організує навчання професійних кадрів і активу, узагальнює і поширює досвід роботи підприємств, установ, організацій, створених Асоціацією;

- представляє Асоціацію в національних і міжнародних професійних об'єднаннях і організаціях, координує зв'язки Асоціації з міжнародними ріелторськими організаціями;

- створює із свого складу і інших членів Асоціації постійні і тимчасові комісії, комітети і робочі групи для розробки і реалізації практичних завдань Асоціації;

- приймає, виключає членів Асоціацій, затверджує розмір і порядок сплати членських внесків, приймає Положення про членство;

- координує роботу підприємств, установ, організацій, створених Асоціацією з розвитку професійної інфраструктури;

- добивається реалізації прав членів Асоціації у відповідності до чинного законодавства:

- приймає рішення про створення друкованих органів (журнали, газети, бюлетені тощо);

- запроваджує свою Почесну грамоту і Премію Асоціації для нагородження членів і активу, організує конкурси, огляди з питань професійної роботи тощо для членів Асоціації;

- розпоряджується майном, фінансами, іншими засобами, що знаходяться у його віданні, згідно до рішень з'їзду;

- затверджує кошторис бюджету Асоціації, структуру її апарату і фонд заробітної платні;

- переобирає зі свого складу Президента Асоціації у випадку дострокового припинення його повноважень;

- може делегувати деякі свої повноваження Раді оперативного управління у разі необхідності;

- виконує інші функції, пов'язані з виконанням статутних завдань.

  Рада Асоціації підзвітна у своїй діяльності з'їзду Асоціації.

6.7.1. У період між засіданнями Ради Асоціації керівництво діяльністю Асоціації здійснює Президент.

6.8. Рада оперативного управління обирається для розробки поточної політики Асоціації, забезпечення і контролю її політичного і фінансово-економічного положення, захисту її інтересів.

6.8.1. До складу Ради оперативного управління входять Президент Асоціації  та визначені Радою Асоціації її члени.

6.8.2. Рада оперативного управління збирається за рішенням Президента, але не рідше двох разів на 3 місяці.

6.8.3.Рішення Ради оперативного управління Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У випадку рівності голосів голос Президента Асоціації є вирішальним.

6.8.4.Кожний член Ради оперативного управління Асоціації свій голос може передати іншому членові Ради оперативного управління, у зв'язку з чим оформлює відповідне доручення, підтверджене Президентом Асоціації.

6.8.5.Рішення Ради оперативного управління Асоціації можуть прийматися методом опитування, для чого оформлюється протокол опитування, підписаний членами Ради оперативного управління. Рішення, прийняте таким чином, повинно бути підписане не менш як 2/3 членів Ради оперативного управління.

6.8.6. Рада оперативного управління:

- розробляє и впроваджує поточну політику Асоціації;

- розробляє и втілює оперативні плани Асоціації;

- готує документи, необхідні для проведення З’їзду Асоціації.

 

7.ПРЕЗИДЕНТ  АСОЦІАЦІЇ

 

7.1. Президент Асоціації:

- є  вищою посадовою особою Асоціації, представляє і захищає її інтереси в усіх органах і організаціях;

- підзвітний з'їзду і Раді Асоціації;

- організує і несе відповідальність за виконання рішень з'їзду, Ради;

- очолює Раду Асоціації та Раду оперативного управління;

- приймає рішення з питань діяльності Асоціації, які не відносяться до виключної компетенції з'їзду, Ради Асоціації;

- забезпечує захист майнових прав та інтересів Асоціації;

- від імені Асоціації підписує угоди з органами державної влади і управління, міжнародними організаціями ріелторів, іншими організаціями;

- здійснює оперативне розпорядження грошовими коштами Асоціації у межах асигнувань, передбачених бюджетом і виділених в його розпорядження Радою, організує необхідну господарську діяльність, заснованих Асоціацією підприємств, установ, організацій;

- формує апарат Асоціації, затверджує штатний розклад у межах кошторису, функціональні обов'язки працівників апарату, інші документи, що регламентують його роботу приймає на роботу і звільняє працівників апарату;

- виконує інші обов'язки.

8. РЕВІЗІЙНА І МАНДАТНА КОМІСІЇ АСОЦІАЦІЇ

8.1.     Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за виконанням
Асоціацією статутних вимог, фінансовою діяльністю Асоціації.

Порядок роботи Ревізійної комісії визначається Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим З'їздом Асоціації.

8.2. Мандатна комісія Асоціації здійснює контроль за дотриманням порядку обрання делегатів на з'їзд і правильністю формування Ради Асоціації.                           

9. ПРАВОВИЙ СТАН АСОЦІАЦІЇ, ЇЇ КОШТИ І МАЙНО

 

9.1. Кошти Асоціації формуються з вступних і щомісячних членських внесків; прибутків від господарської і комерційної діяльності, створених Асоціацією госпрозрахункових установ, організацій, підприємств з правом юридичної особи; прибутків від цінних паперів, відрахувань, передбачених угодами, колективними договорами; добровільних внесків організацій і окремих громадян, інших джерел.

     Податки і платежі до державного бюджету від діяльності Асоціації сплачуються відповідно до чинного законодавства.

9.2. Все майно і грошові кошти Асоціації є власністю виключно Асоціації і використовуються для здійснення статутних завдань.

      Право розпоряджатися коштами у межах кошторису належить виборним органам, які звітують перед членами Асоціації про їх використання.

     Асоціація не несе фінансової відповідальності по зобов'язаннях, що випливають з договорів, соціальних контрактів і угод заснованих підприємств, установ і організацій, крім покладених на себе добровільно, і не відповідає по зобов'язаннях і рішеннях суду, що поширюються на окремих членів Асоціації, як і останні не відповідають за по зобов'язанням Асоціації.

9.3. Щомісячні членські внески та їх розмір в грошових коштах, у тому числі, в іноземній валюті, установлюються Радою Асоціації. Внесками і пожертвами членів Асоціації, за згодою Асоціації, можуть бути матеріальні цінності, цінні папері, паї і частки, майнові права, права на інтелектуальну власність, майно, професійна діяльність. Розмір добровільного внеску визначається на момент передачі до Асоціації.

9.4. Кошти, що лишились після обов'язкових відрахувань, Асоціація використовує на звісний розсуд для досягнення статутних завдань відповідно до кошторису, затвердженого Радою.

9.5. З метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства, в порядку, встановленому законодавством, розміщувати вільні кошти у банках, купувати акції та інші цінні папери, одержувати безкоштовно або купувати у підприємств і організацій основні фонди і майно.

9.6. Асоціація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.  Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду Асоціації.

10.2.   Діяльність Асоціації може бути припинена шляхом ліквідації або реорганізації. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням З'їзду Асоціації, а в випадках, передбачених законом – за рішенням суду.

Рішення про реорганізацію Асоціації приймається З”їздом Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів Асоціації.

       У випадку ліквідації Асоціації, її кошти і майно після розрахунків з кредиторами передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або спрямовуються до бюджету.